In Vitro Metabolism by Aldehyde Oxidase Leads to Poor Pharmacokinetic Profile in Rats for c-Met Inhibitor MET401.

Zhang, Jiang Wei; Deng, Hai Bing; Zhang, Chun Ye; Dai, Jing Quan; Li, Qian; Zheng, Qian Gang; Wan, Hui Xin; Yu, Hong Ping; He, Feng; Xu, Yao Chang; Zhao, Sylvia; Zhang, Ji Yue Jeff.
Eur J Drug Metab Pharmacokinet; 2019 Apr 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31030415

Não foram localizados documentos relacionados