Structure and Degradation of Circular RNAs Regulate PKR Activation in Innate Immunity.

Liu, Chu-Xiao; Li, Xiang; Nan, Fang; Jiang, Shan; Gao, Xiang; Guo, Si-Kun; Xue, Wei; Cui, Yange; Dong, Kaige; Ding, Huihua; Qu, Bo; Zhou, Zhaocai; Shen, Nan; Yang, Li; Chen, Ling-Ling.
Cell; 177(4): 865-880.e21, 2019 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31031002