[Prognosis-related miRNA bioinformatics screening of lung adenocarcinoma and its clinical significance].

Zhang, Hao-Min; Yang, Bo; Chen, Hong-Fei; Chi, Xiao-Hua; Xi, Yi-Bo; Chen, Xi-Meng; Guo, Bin; He, Pei-Feng; Lu, Xue-Chun.
Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi; 34(6): 530-535, 2018 Jun 08.
Artigo em Chinês | MEDLINE | ID: mdl-31032588