A study on attentional bias and response inhibition of facial expressions in manic patients: evidence from eye movement.

Liu, Yang-Hui; Liu, Tie-Bang; Zhao, Jie; Huang, Shi-Wei; Lai, Wen-Tao; Yang, Hai-Chen; Xu, Dan; Zhang, Man; Rong, Han.
Int J Psychiatry Clin Pract; : 1-7, 2019 Apr 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31035798