Prenatal Diagnosis of ß-thalassemia with Cell-free Fetal DNA in Maternal Plasma.

Zhao, Lijian; Liang, Xuxia; Huang, Haini; Lan, Huihua; Wu, Xin; Wang, Chenhong.
J Coll Physicians Surg Pak; 29(5): 483-485, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31036126