Development and validation of a systematic platform for broad-scale profiling of microbial metabolites.

Wang, Xin-Nan; Yin, Ying-Hao; Cheng, Xian; Chen, Lin; Chen, Meng-Lu; Zheng, Jia-Yi; Jin, Ying-Ying; Liu, Jian-Qun; Liu, Li-Fang; Xin, Gui-Zhong.
Talanta; 200: 537-546, 2019 Aug 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31036220