Pseurotin A Inhibits Osteoclastogenesis and Prevents Ovariectomized-Induced Bone Loss by Suppressing Reactive Oxygen Species.

Chen, Kai; Qiu, Pengcheng; Yuan, Yu; Zheng, Lin; He, Jianbo; Wang, Chao; Guo, Qiang; Kenny, Jacob; Liu, Qian; Zhao, Jinmin; Chen, Junhao; Tickner, Jennifer; Fan, Shunwu; Lin, Xianfeng; Xu, Jiake.
Theranostics; 9(6): 1634-1650, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31037128