[Predictive Value of Obesity Indicators for Metabolic Syndrome in Adults of Han and Yi Nationalities in Sichuan].

Gao, Yun-Yi; Feng, Xiao-Bing; Cheng, Yang-Fan; Gao, Yun; Tian, Hao-Ming; Ren, Yan; Chen, Tao; Ran, Xing-Wu.
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban; 50(1): 77-82, 2019 Jan.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-31037909