Glucose and H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> dual-sensitive nanogels for enhanced glucose-responsive insulin delivery.

Li, Chang; Liu, Xiaoyu; Liu, Yong; Huang, Fan; Wu, Gang; Liu, Ying; Zhang, Zhanzhan; Ding, Yuxun; Lv, Juan; Ma, Rujiang; An, Yingli; Shi, Linqi.
Nanoscale; 11(18): 9163-9175, 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31038150

Não foram localizados documentos relacionados