Effects of silymarin on p65 NF-κB, p38 MAPK and CYP450 in LPS-induced hoof dermal inflammatory cells of dairy cows.

Tian, Meng-Yue; Fan, Jing-Hui; Zhuang, Zhi-Wei; Dai, Fei; Wang, Cheng-Yu; Hou, Hai-Ting; Ma, Yu-Zhong.
BMC Vet Res; 15(1): 127, 2019 Apr 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31039823