Relationship of circulating tumor cells and Epstein-Barr virus DNA to progression-free survival and overall survival in metastatic nasopharyngeal carcinoma patients.

You, Rui; Liu, You-Ping; Lin, Mei; Huang, Pei-Yu; Tang, Lin-Quan; Zhang, Yi-Nuan; Pan, Yi; Liu, Wan-Li; Guo, Wei-Bang; Zou, Xiong; Zhao, Ke-Ming; Kang, Ting; Liu, Li-Zhi; Lin, Ai-Hua; Hong, Ming-Huang; Mai, Hai-Qiang; Zeng, Mu-Sheng; Chen, Ming-Yuan.
Int J Cancer; 2019 May 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31044420

Não foram localizados documentos relacionados