Influence of parameters of a laser cleaning soil rust layer on the surface of ceramic artifacts.

Xu, Jiawei; Wu, Chenwei; Zhang, Xiang; Gao, Fan; Yu, Tiancheng; Yuan, Xiao.
Appl Opt; 58(10): 2725-2730, 2019 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31045073