Laryngeal Extranodal Nasal-type Natural Killer/T-cell Lymphoma: A Clinicopathologic Study of 31 Cases in China.

Xiang, Chun-Xiang; Chen, Zi-Hang; Zhao, Sha; Gao, Li-Min; Tao, Qing; Zuo, Zhuo; Liu, Xiao-Yu; Liu, Wei-Ping.
Am J Surg Pathol; 43(7): 995-1004, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31045893

Não foram localizados documentos relacionados