Serum D-dimer levels at admission for prediction of outcomes in acute pancreatitis.

Wan, Jianhua; Yang, Xiaoyu; He, Wenhua; Zhu, Yin; Zhu, Yong; Zeng, Hao; Liu, Pi; Xia, Liang; Lu, Nonghua.
BMC Gastroenterol; 19(1): 67, 2019 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31046705