Association between trimester-specific gestational weight gain and childhood obesity at 5 years of age: results from Shanghai obesity cohort.

Lu, Wenyi; Zhang, Xi; Wu, Jiang; Mao, Xiaomeng; Shen, Xiuhua; Chen, Qian; Zhang, Jun; Huang, Lisu; Tang, Qingya.
BMC Pediatr; 19(1): 139, 2019 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31046723