Type D personality is a predictor of prolonged acute brain dysfunction (delirium/coma) after cardiovascular surgery.

Matsuishi, Yujiro; Shimojo, Nobutake; Unoki, Takeshi; Sakuramoto, Hideaki; Tokunaga, Chiho; Yoshino, Yasuyo; Hoshino, Haruhiko; Ouchi, Akira; Kawano, Satoru; Sakamoto, Hiroaki; Hiramatsu, Yuji; Inoue, Yoshiaki.
BMC Psychol; 7(1): 27, 2019 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31046844