Automatic peak detection coupled with multivariate curve resolution-alternating least squares for peak resolution in gas chromatography-mass spectrometry.

Zhang, Yue-Ming; Zhang, Yu-Ying; Zhang, Qian; Lv, Yi; Sun, Tao; Han, Lu; Bai, Chang-Cai; Yu, Yong-Jie.
J Chromatogr A; 2019 Apr 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31047656