Incidence, Risk Factors, and Outcome of Immune-Mediated Neuropathies (IMNs) following Haploidentical Hematopoietic Stem Cell Transplantation.

Ren, Xi-Ying; Liu, Xiao; Huang, Qiu-Sha; Wang, Qian-Ming; He, Yun; Zhu, Xiao-Lu; Han, Wei; Chen, Huan; Chen, Yu-Hong; Wang, Feng-Rong; Wang, Jing-Zhi; Zhang, Yuan-Yuan; Mo, Xiao-Dong; Chen, Yao; Wang, Yu; Fu, Hai-Xia; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui.
Biol Blood Marrow Transplant; 2019 Apr 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31048087

Não foram localizados documentos relacionados