The significance of preoperative hematological inflammatory markers in patients with meningiomas.

Liang, Ruo-Fei; Li, Mao; Li, Jun-Hong; Zuo, Ming-Rong; Yang, Yuan; Liu, Yan-Hui.
Clin Neurol Neurosurg; 182: 1-4, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31048144