Worldwide research trends on aristolochic acids (1957-2017): Suggestions for researchers.

Zhou, Qiang; Pei, Jin; Poon, Josiah; Lau, Alexander Y; Zhang, Li; Wang, Yuhua; Liu, Chang; Huang, Linfang.
PLoS One; 14(5): e0216135, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31048858