Ultrasensitive electrochemiluminescence immunosensor for the transcriptional co-activator p300 by using a graphene oxide monolayer and tetrahedral DNA-mediated signal amplification.

Hu, Yufang; Zhang, Qingqing; Hu, Dandan; Wang, Jiao; Rao, Jiajia; Xu, Lihua; Guo, Zhiyong; Wang, Sui; Liu, Xin; Tang, Shiyun; Shen, Qinpeng.
Mikrochim Acta; 186(5): 325, 2019 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31049723

Não foram localizados documentos relacionados