Invasive therapies for patients with concomitant heart failure and atrial fibrillation.

Wei, Wei; Shehata, Michael; Wang, Xunzhang; Rao, Fang; Zhan, Xianzhan; Guo, Huiming; Fang, Xianhong; Liao, Hongtao; Liu, Jian; Deng, Hai; Liu, Yang; Xue, Yumei; Wu, Shulin.
Heart Fail Rev; 2019 May 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31049749

Não foram localizados documentos relacionados