Polarization dynamics of dissipative-soliton-resonance pulses in passively mode-locked fiber lasers.

Du, Wenxiong; Li, Heping; Li, Junwen; Wang, Zhuang; Wang, Pinghe; Zhang, Zhiyao; Liu, Yong.
Opt Express; 27(6): 8059-8068, 2019 Mar 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31052631