Coherent modulation of superradiance from nitrogen ions pumped with femtosecond pulses.

Zhang, An; Liang, Qingqing; Lei, Mingwei; Yuan, Luqi; Liu, Yi; Fan, Zhengquan; Zhang, Xiang; Zhuang, Songlin; Wu, Chengyin; Gong, Qihuang; Jiang, Hongbing.
Opt Express; 27(9): 12638-12646, 2019 Apr 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31052802