Timing jitter reduction through relative intensity noise suppression in high-repetition-rate mode-locked fiber lasers.

Wang, Yan; Tian, Haochen; Hou, Dong; Meng, Fei; Ma, Yuxuan; Xu, Hao; Kärtner, Franz X; Song, Youjian; Zhang, Zhigang.
Opt Express; 27(8): 11273-11280, 2019 Apr 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31052973