Robotic-assisted partial nephrectomy with sequential clamping of segmental renal arteries for multiple ipsilateral renal tumors: initial outcomes.

Yang, Jie; Xia, Jia-Dong; Xue, Jian-Xin; Song, Ning-Hong; Liang, Chao; Xi, Di; Wang, Ya-Min; Wang, Zeng-Jun.
BMC Urol; 19(1): 31, 2019 May 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31053126

Não foram localizados documentos relacionados