LncRNA SNHG1 contributes to sorafenib resistance by activating the Akt pathway and is positively regulated by miR-21 in hepatocellular carcinoma cells.

Li, Weidong; Dong, Xuesong; He, Changjun; Tan, Gang; Li, Ziyi; Zhai, Bo; Feng, Jing; Jiang, Xian; Liu, Chang; Jiang, Hongchi; Sun, Xueying.
J Exp Clin Cancer Res; 38(1): 183, 2019 May 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31053148