Dysregulated megakaryocyte distribution associated with nestin<sup>+</sup> mesenchymal stem cells in immune thrombocytopenia.

Wang, Min; Feng, Ru; Zhang, Jia-Min; Xu, Lin-Lin; Feng, Fei-Er; Wang, Chen-Cong; Wang, Qian-Ming; Zhu, Xiao-Lu; He, Yun; Xue, Jing; Fu, Hai-Xia; Lv, Meng; Kong, Yuan; Chang, Ying-Jun; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui.
Blood Adv; 3(9): 1416-1428, 2019 May 14.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31053569

Não foram localizados documentos relacionados