OrthoVenn2: a web server for whole-genome comparison and annotation of orthologous clusters across multiple species.

Xu, Ling; Dong, Zhaobin; Fang, Lu; Luo, Yongjiang; Wei, Zhaoyuan; Guo, Hailong; Zhang, Guoqing; Gu, Yong Q; Coleman-Derr, Devin; Xia, Qingyou; Wang, Yi.
Nucleic Acids Res; 47(W1): W52-W58, 2019 Jul 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31053848