Incidence, risk factors and outcomes of sinusoidal obstruction syndrome after haploidentical allogeneic stem cell transplantation.

Cai, Xuan; Wu, Jin; Gui, Ruo-Yun; Huang, Qiu-Sha; Liu, Xiao; Qin, Ya-Zhen; Wang, Jing-Zhi; Zeng, Qiao-Zhu; Jiang, Qian; Jiang, Hao; Lu, Jin; Wang, Jing-Bo; Gao, Li; Zhang, Xi; Zhang, Hong-Yu; Feng, Jia; Zhao, Xiang-Yu; Chang, Ying-Jun; Liu, Yan-Rong; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun; Zhang, Xiao-Hui.
Ann Hematol; 2019 May 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31053879

Não foram localizados documentos relacionados