Actinin-4 as a Diagnostic Biomarker in Serum of Breast Cancer Patients.

Fang, Cheng; Li, Juan-Juan; Deng, Tong; Li, Bing-Hui; Geng, Pei-Liang; Zeng, Xian-Tao.
Med Sci Monit; 25: 3298-3302, 2019 May 04.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31054253