In vitro efficacies of solubility-improved mebendazole derivatives against Echinococcus multilocularis.

Xu, Shuo; Duan, Liping; Zhang, Haobing; Xu, Bin; Chen, Junhu; Hu, Wei; Gui, Weifeng; Huang, Fuqiang; Wang, Xu; Dang, Zhisheng; Zhao, Yumin.
Parasitology; : 1-7, 2019 May 06.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31057131