Author Correction: Efficacy of alprostadil for preventing of contrast-induced nephropathy: A meta-analysis.

Zhang, Jing-Zhan; Kang, Xiao-Jing; Gao, Ying; Zheng, Ying-Ying; Wu, Ting-Ting; Li, Long; Liu, Fen; Yang, Yi-Ning; Li, Xiao-Mei; Ma, Yi-Tong; Xie, Xiang.
Sci Rep; 9(1): 7185, 2019 May 07.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31061464