Direct Radiation Detection by a Semiconductive Metal-Organic Framework.

Wang, Yaxing; Liu, Xin; Li, Xiaoyan; Zhai, Fuwan; Yan, Siqi; Liu, Ning; Chai, Zhifang; Xu, Yadong; Ouyang, Xiaoping; Wang, Shuao.
J Am Chem Soc; 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31064178

Não foram localizados documentos relacionados