Congenital muscular dystrophies in China.

Ge, Lin; Zhang, Cheng; Wang, Zhaoxia; Chan, Sophelia H S; Zhu, Wenhua; Han, Chunxi; Zhang, Xiaoli; Zheng, Hong; Wu, Liwen; Jin, Bo; Shan, Jingli; Mao, Bing; Zhong, Jianmin; Peng, Xiaoyin; Cheng, Yaying; Hu, Jun; Sun, Yan; Lu, Junlan; Hua, Ying; Zhu, Sainan; Wei, Cuijie; Wang, Shuo; Jiao, Hui; Yang, Haipo; Fu, Xiaona; Fan, Yanbin; Chang, Xingzhi; Wang, Shuang; Bao, Xinhua; Zhang, Yuehua; Wang, Jingmin; Wu, Ye; Jiang, Yuwu; Yuan, Yun; Rutkowski, Anne; Bönnemann, Carsten G; Wei, Wei; Wu, Xiru; Xiong, Hui.
Clin Genet; 96(3): 207-215, 2019 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31066047

Não foram localizados documentos relacionados