[Postoperative low-dose sufentanil combined with transversus abdominis plane block promotes recovery following laparoscopic hysterectomy].

Ji, Xuexia; Zhou, Guobin; Wang, Qing; Sun, Qiang; Ma, Jue; Wang, Sheng.
Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao; 39(3): 369-372, 2019 Mar 30.
Artigo em ChinĂªs | MEDLINE | ID: mdl-31068298