Down-regulation of 14-3-3zeta reduces proliferation and increases apoptosis in human glioblastoma.

Yang, Xiaoliang; Cao, Weidong; Wang, Xiaofeng; Zhang, Xiang; Zhang, Wei; Li, Zenggang; Fu, Haian.
Cancer Gene Ther; 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31068674