Development and validation of a new staging system for node-negative gastric cancer based on recursive partitioning analysis: An international multi-institutional study.

Lin, Jian-Xian; Wang, Zu-Kai; Wang, Wei; Xie, Jian-Wei; Wang, Jia-Bin; Lu, Jun; Chen, Qi-Yue; Cao, Long-Long; Lin, Mi; Tu, Ru-Hong; Zheng, Chao-Hui; Li, Ping; Zhou, Zhi-Wei; Huang, Chang-Ming.
Cancer Med; 8(6): 2962-2970, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31070023

Não foram localizados documentos relacionados