Comprehensive characterization of cancer-testis genes in testicular germ cell tumor.

Chang, Yuting; Wang, Xuewei; Xu, Yide; Yang, Liu; Qian, Qufei; Ju, Sihan; Chen, Yao; Chen, Shuaizhou; Qin, Na; Ma, Zijian; Dai, Juncheng; Ma, Hongxia; Jin, Guangfu; Zhang, Erbao; Wang, Cheng; Hu, Zhibin.
Cancer Med; 8(7): 3511-3519, 2019 Jul.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31070303