Oncogenic osteomalacia.

Liu, Shu-Zhong; Zhou, Xi; Song, An; Wang, Yi-Peng; Liu, Yong.
QJM; 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31070754