Refining the Parenting Stress Index-Short Form (PSI-SF) in Chinese Parents.

Luo, Jie; Wang, Meng-Cheng; Gao, Yu; Zeng, Hong; Yang, Wendeng; Chen, Wei; Zhao, Shouying; Qi, Shisan.
Assessment; : 1073191119847757, 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31072108