Dose-adjusted EPOCH regimen as first-line treatment for non-Hodgkin's lymphoma-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis: a single-arm, open-label, phase 2 trial.

Liang, Jin-Hua; Wang, Li; Zhu, Hua-Yuan; Qian, Jun; Liao, Hui; Wu, Jia-Zhu; Xia, Yi; Wu, Wei; Cao, Lei; Fan, Lei; Li, Jian-Yong; Xu, Wei.
Haematologica; 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31073069