Economic burden of lung cancer attributable to smoking in China in 2015.

Shi, Ju-Fang; Liu, Cheng-Cheng; Ren, Jian-Song; Parascandola, Mark; Zheng, Rong; Tang, Wei; Huang, Hui-Yao; Li, Fang; Wang, Le; Su, Kai; Li, Ni; Zhang, Kai; Chen, Wan-Qing; Wu, Ning; Zou, Xiao-Nong; Liu, Guo-Xiang; Dai, Min.
Tob Control; 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31073096

Não foram localizados documentos relacionados