Effect of Weightlessness on the 3D Structure Formation and Physiologic Function of Human Cancer Cells.

Chen, Zheng-Yang; Guo, Song; Li, Bin-Bin; Jiang, Nan; Li, Ao; Yan, Hong-Feng; Yang, He-Ming; Zhou, Jin-Lian; Li, Cheng-Lin; Cui, Yan.
Biomed Res Int; 2019: 4894083, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31073526