Recent Progress on Discovery of Sirt2 Inhibitors for the Treatment of Various Cancers.

Wang, Ting; Xu, Zhuyu; Lu, Yongping; Qi, Baowen; Bai, Lan; Liu, Wenbo; Zhang, Chengchen; Jiang, Zhongliang.
Curr Top Med Chem; 2019 May 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31074370