Molecular characterization and expression analysis of dopa decarboxylase involved in the antibacterial innate immunity of the freshwater crayfish, Procambarus clarkii.

Wang, Kai; Ren, Qian; Shen, Xiu-Li; Li, Bo; Du, Jie; Yu, Xiao-Dong; Du, Zhi-Qiang.
Fish Shellfish Immunol; 91: 19-28, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31077848