User testing of the psychometric properties of pictorial-based disability assessment Longshi Scale by healthcare professionals and non-professionals: a Chinese study in Shenzhen.

Wang, Yulong; Guo, Shanshan; Zheng, Jiejiao; Wang, Qing Mei; Zhang, Yuling; Liang, Zhenwen; Zhang, Lihai; Yang, Yi; Zhai, Haohan; Chen, Miaoling; Wang, Yuzhen; Li, Yawei; Lyu, Xing; Li, Xuhui; Geng, Hongli; Zhu, Xiaolong; Yu, Fei; Yuan, Jian; Zhou, Jing; Liu, Fang; Luo, Haoming; Long, Jianjun; Chen, Wensheng; Li, Hua; Fu, Guanqi; Zhou, Chunxiu; Zhang, Jiehong; Wang, Yao; Huo, Yongyang; Ke, Xiujun; Zeng, Yuanyuan; Liu, Jiayu; Xing, Hailan; Xiao, Huixiang; Jiao, Rui; Wu, Miao; Tang, Qiang; Luo, Xun.
Clin Rehabil; : 269215519846543, 2019 May 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31081365