Hypoactivity of the lateral habenula contributes to negative symptoms and cognitive dysfunction of schizophrenia in rats.

Li, Jicheng; Yang, Shaojun; Liu, Xiaofeng; Han, Yuliang; Li, Yanhui; Feng, Jingjing; Zhao, Hua.
Exp Neurol; 318: 165-173, 2019 Aug.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31082390