A verification of the application of the non-derivatized mass spectrometry method in newborns screening of metabolic disorders.

Zheng, Yulan; Chen, Yao; Qiu, Xiaolong; Chen, Weifen; Lin, Qingying; Zeng, Yinglin; Zhao, Hong; Zhu, Wenbin.
Medicine (Baltimore); 98(19): e15500, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31083189