Sestrin2 overexpression attenuates focal cerebral ischemic injury in rat by increasing Nrf2/HO-1 pathway-mediated angiogenesis.

Wang, Peng; Zhao, Yipeng; Li, Yixin; Wu, Jingxian; Yu, Shanshan; Zhu, Jin; Li, Lingyu; Zhao, Yong.
Neuroscience; 410: 140-149, 2019 Jul 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-31085280

Não foram localizados documentos relacionados